فدراسيون هاى كاراته اش* هارا نوين٠

تعريف سبك كاراته هميشه إز روش كاتا كه اجراء ميشود صورت ميگيرد. بدين معن0 كه در صورت تمرين كاتا كيوكوشن سبك كه شما تمرين ميكنيد بنام سبك كيوكوشن ياد ميگردد،و در صورت اجراى گوجوريو كاتا شما سبك گوجوريو را تمرين مينماييد. اين موضوع ديگر اشكال كاراته را نيز در بر ميگيرد. با در نظرداشت اشكال كاراته و سبك هاى اجراى ان اين انجمن ها بشكل فدراسيون هاى مختلف انسجام يافته اند.
اشكارا است كه تعدادى زياد و مختلف إز فدراسيون هاى كيوكوشن و همچنان انجمن هاى متعددى گوجوريو وجود دارد. اين موضوع در برگيرنده تمام سبك ها و روش هاى مختلف إز جمله شوتوكان، ودو ريو، شيتو ريو و غيره سبك ها نيز ميگردد. هريك إز اين فدراسيون ها حق موجوديت خود را داشته و با لست0 از فضائل و مزاياى خاص خود كار ميكنند كه اين موضوع در بر گيرنده كاراته اش0 هارا نيز ميباشد.
لست ذيل تعدادى از فدراسيون هاى بين المل0 را كه سبك كاراته اش0 هارا را تمرين ميدهند نشان ميدهد.
– كاراته انشين )Enshin( با مركزيت ان در شهر دنور)Denver( آيالات متحده آمريكا. – فدراسيونبينالملل0كاراتهجوسJosui0بامركزيتاندرشهرماتسوياماجاپان. – فدراسيونبينالملل0اش0هارابامركزيتاندرشهرزويدلرن)Zuidlaren(هالند. – فدراسيونبينالملل0كاراتهاش0هارابامركزيتاندرشهرپترزبورگروسيه. – فدراسيونبينالملل0كاراتهاش0هارابامركزيتاندرشهركپتاون)CapeTown(آفريقاىجنوب0. – كاراتهاش0هارابودوكاىBudokaiبامركزيتاندرشهرمسكوروسيه. – انجمنجديدبينالملل0كاراته)NIKO(بامركزيتاندرشهرماتسوياماجاپان. – فدراسيونبينالملل0اش0هارا)TGS(بامركزيتاندرسويدن. – كاراتهاش0هارافودوشينريو)Fudoshinryu(بامركزيتاندرسنگاپور.
شايد بسيارى از انجمن هاى بين الملل0 وجود داشته باشد كه با سبك كاراته اش0 هارا فعاليت مينمايند و در لست فوق وجود ندارند، بدين منظور خواننده گان م0 توانند به إيميل ادرس ذيل در جهت اضافه كردن اين فدراسيون ها در لست فوقالذكر معلومات ارسال نما يند sabaki@sabaki.dk .
من بيشترين اشناى را با سبك كاراته بين الملل0 جوس0 Josui به رهبرى كانشو هيروش0 هارادا )Kancho Hiroshi Harada( از شهر ماتسوياما جاپان را دارم. كانشو هارادا به صفت مرب0 در انجمن جديد بين الملل0 كاراته هونبو شهر ماتسوياما جاپان براى كانشو اش0 هارا هيدوكاى فقيد از ١٩٨٧-١٩٩١ ايفاى وظيفه ميكرد. با پيشرفت مريض0 مهلك )Amyotrophic lateral sclerosis (ALS در نزد كا نشو اش0 هارا هيدوكاى در سال ١٩٩٢ كانشو هارادا به سمت سر مرب0 انجمن جديد بين الملل0 كاراته ارتقاء نمود تا مسووليت نظارت تمام امورات را به عهده گرفته و زمينه ارتباطات هونبو را باشعبات خارج و داخل برقرار نمايد. بعد از وفات كانشو اش0 هارا هيدوكاى در سال ١٩٩٥ كانشو هارادا مسووليت تمام امورات عمل0 فدراسيون را در مورد انتقال انجمن به مرحله جديد به عهده داشت. وى همچنان زنده گ0 نامه كانشو اش0 هارا هيدوكاى را تحت عنوان “the word of Life ” به نوشته تحرير دراورد. كانشو هيروش0 هارادا به عنوان سر مرب0 انجمن جديد بين الملل0 كاراته براى ٣ سال ديگر ادامه داد. با واضع شدن اينكه نظريات كانشو اش0 هارا هيدوكاى فقيد در شرايط نوين قابل تطبيق نبود باعث شد تا وى از سمت سر مرب0 انجمن جديد بين الملل0 كاراته در سال ١٩٩٨ كنار رفته و فدراسيون خويش را تحت عنوان جوس0 )Josui( بنا نهاد. تركيب0 الهام از كانشو اش0 هارا هيدوكاى فقيد و چشم انداز و نيروى كار خستگ0 ناپذير كانشو هارادا بسيار موثر ثابت شد.
حالا در ساحه ماتسوياما جوس0 تنها با داشتن ٢٢ dojos فعاليت ميكرد، بعدأ در ساير مناطق جاپان گسترش يافته و در سال هاى اخير در عرصه بين الملل0 نيز وسعت پيدا كرد.

١. داشتن فهم و درك عميق از تمام كاتا هاى پيشرفته اش0 هارا از قبيل گوشين ، بوك0 ، و انشين. ٢. فدراسيون غير انتفاع0 بدون هزينه ثبت نام و بدون حق العضويت سالانه. ٣. جوس0 تضمين كننده دسترس0 به مسابقات در جاپان براى تمام اعضاى ان ،همچنان اعضاى خارج0 ان ميباشد كه اين
خود يك0 از ارزو هاى بزرگ زندگ0 براى بسيارى از ورزشكاران است. ٤. كانشو هارادا به زبان انگليس0 تسلط داشته و به همه پرسش ها به سرعت پاسخ خواهد داد. ٥. پيشواى كاراته جوس0 كانشو هارادا يك زندگ0 خانواده گ0 ارام و سالم داشته ، كه ميتواند نقش يك الگوى خوب را
براى استعداد هاى جوان ايفا نمايد. كانشو هيروش0 هارادا را ميتوان به إيميل ادرس ذيل تماس گرفت.
hiryu@cnc.e-Cate.ne.jp
Shihan Jens Bjerrekaer :OSU كلوپ كاراته وييبورگ دنمارك.
مزاياى فدراسيون بين الملل0 كاراته جوس0 Josui عبارتند از :